Privacybeleid

PRIVACYBELEID

U geeft een belangrijk deel van uw bedrijfsvoering aan ons uit handen. Om dit mogelijk te maken, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of een adviseur spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
P&A Administratie gebruikt persoonsgegevens om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor dit doel en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.
De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en P&A Administratie;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en bezoekers. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam en achternaam
• Functie
• Bedrijfsnaam
• Contact- en factuuradres
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
• Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen. 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt P&A Administratie zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzamelt en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
De dienstverlening van P&A Administratie maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemer op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn:
a) de duur van de overeenkomst met P&A Administratie;
b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn;
c) het bestaan van een (potentiele) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Wijzigingen
P&A Administratie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

 

× Vragen?